Οι θετικές επιπτώσεις της από κοινού φύλαξης στα παιδιά, σε περιπτώσεις εν διαστάσει ή διαζευγμένων παιδιών

– Άρθρο από τη Linda Nielsen (2014) στο οποίο γίνεται ανασκόπηση των αποτελεσμάτων 40 ερευνών, σχετικά με τα πολύ θετικά αποτελέσματα της από κοινού φύλαξης των παιδιών σε περιπτώσεις εν διαστάσει ή διαζευγμένων γονιών:

http://static1.squarespace.com/static/5154a075e4b08f050dc20996/t/54887e9fe4b04c36dc7d7873/1418231464149/40+studies+nielsen+.pdf